CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Khoa học lý thú

Trình bày MathJax nghiệm phương trình \(ax^2 + bx + c = 0\)...
tags:
Nhà vật lý lỗi lạc Stephen Hawking qua đời ngày 17-3-2018. Bản thảo mới nhất mà ông đồng tác giả vừa lên hệ thống arXiv ngày 4-3.