CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Nghiên cứu mới đánh giá các tác động của một số chính sách kinh tế và ngoại giao cốt lõi làm nên điều kiện hình thành và phát triển của dịch vụ Internet, và sau đó là game online, tại Việt Nam.
Nghiên cứu mới về vai trò năng lực lõi của đội ngũ lãnh đạo trong phát triển tổ chức trên tạp chí Academy of Entrepreneurship Journal (Scopus-indexed).
Hai tác giả Jamil Salmi (Diego Portales University, Chile) và Phạm Thị Ly (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) công bố nghiên cứu rà soát tổng quan về quản trị và lãnh đạo học thuật tại Việt Nam trên tạp chí Journal of International and Comparative Education [ESCI].
Nghiên cứu mới cho thấy sử dụng điện thoại khi đang lái xe là hành vi nguy hiểm cần được cảnh báo và hạn chế.
Nghiên cứu mới của nhóm tác giả Việt Nam về định giá cổ phiếu của các nhà đầu tư tại thị trường mới nổi này.