CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Nghiên cứu mới của nhóm tác giả trường RMIT University, Úc về mức độ quan trọng của các yếu tố lựa chọn trường đại học của học sinh trung học phổ thông Việt Nam.
Nhóm nghiên cứu do tác giả Lê Nga (Maastricht University, Hà Lan) dẫn dắt đã tiến hành chùm bài viết rà soát tổng quan lý thuyết tác động của bảo hiểm y tế đối với nguồn cung lao động, và đánh giá tác động của bảo hiểm y tế cho người nghèo ở Việt Nam.
Nghiên cứu mới về thực trạng liên kết đại học – công nghiệp ở Việt Nam, những động lực và hạn chế của hoạt động liên kết trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế tri thức.
Nghiên cứu mới của tác giả Đoàn Quang Huy (Đại học Thái Nguyên) về khu vực hạ Sahara châu Phi.
Nghiên cứu mới tìm hiểu về nhận thức của giám đốc độc lập về vai trò của mình trong doanh nghiệp.