CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Nghiên cứu mới sử dụng phương pháp tham số và phi tham số tìm hiểu tác động của tín dụng vi mô đối với giáo dục trẻ em ở Việt Nam.
Nghiên cứu với sự tham gia của hai tác giả đến từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân xây dựng mô hình CGE tìm hiểu tác động của cải cách thuế đối với nền kinh tế Việt Nam.
Nghiên cứu thực hiện tại Đắk Lắk, tìm hiểu các tác động kinh tế của phương pháp bền vững và canh tác thông thường trong sản xuất cà phê của những hộ nông dân nhỏ.
Nghiên cứu xác định và hỗ trợ trẻ em học chậm môn Toán tại các trường tiểu học ở Việt Nam.
Nghiên cứu mới tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định kinh doanh của người trẻ ở Việt Nam.