CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Nghiên cứu mới về ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái tới xuất khẩu tại Việt Nam trong số chuyên đề Empirical Finance trên tạp chí Journal of Risk and Financial Management [ESCI].
Bài nghiên cứu rà soát tổng quan lý thuyết về thị trường tín dụng và yếu tố quyết định tiếp cận hệ thống tín dụng tại nông thôn Việt Nam.
Nghiên cứu mới đánh giá phân đoạn thị trường tiêu dùng thực phẩm hữu cơ và phong cách sống liên quan đến thực phẩm tại Việt Nam
Nghiên cứu mới tìm hiểu về sự bất bình đẳng giới tính và các vấn đề xã hội. Các tác giả gợi ý phụ nữ tại nông thôn Việt Nam cần tự có các kế hoạch ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu
Nghiên cứu mới mở rộng tính ứng dụng của mô hình disconfirmation-expectation model. Các tác giả đào sâu thêm về cơ chế dẫn đến sự yêu thích, trung thành của du học sinh với quốc gia sở tại, và gợi ý của nó đến sự phát triển bền vững.