CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Các kế quả nghiên cứu cho thấy hệ thống quản trị rừng có ảnh hưởng tới không chỉ LULC mà còn có ảnh hưởng đến các giá trị kinh tế rừng. Tuy nhiên, các giá trị này bị ảnh hưởng theo các chiều hướng khác nhau tùy từng hệ thống quản trị chứ không đi theo chiều hướng xác định. Trong 3 mô hình được nghiên cứu, không có mô hình nào là luôn luôn “tốt hơn” các mô hình còn lại.
Nghiên cứu mới đánh giá về ảnh hưởng của R&D trong và ngoài nước đối với ngành chế tạo tại Việt Nam
Các tác giả đã điều tra về việc sử dụng kháng sinh trong nuôi cá và tôm hùm lồng biển ở Việt Nam, đặc biệt là việc nuôi dành cho tiêu thụ ở thị trường nội địa.
Nghiên cứu chỉ ra ảnh hưởng tích cực của việc chứng nhận chuẩn bền vững đối với hiệu suất của ngành sản xuất cà phê, đồng thời chỉ ra xu hướng hội tụ năng suất của nông dân đã được chứng nhận và chưa được chứng nhận
Nghiên cứu về mức độ tự chủ của các giáo viên tiếng Anh được đào tạo tại môi trường bản xứ trong bối cảnh trong nước.