CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Môi trường giáo dục hiện nay đặt nặng tính cạnh tranh và có khuynh hướng tân tự do. Vì thế, các giáo viên cũng có nhiều phản ứng khác nhau trước các chính sách cải cách ồ ạt và thiếu hệ thống từ cấp trên. Nghiên cứu đã điều tra một trường tại Việt Nam đã áp dụng phương thức bài học vì cộng đồng học tập (Lesson study for learning community—LSLC).
Chuyển giới để định hình lại giới tính của mình đã là một lựa chọn khó khăn nhưng sau khi chuyển giới, những người này còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Đó là câu chuyện ở rất nhiều nước trên thế giới, trong đó bao gồm cả Việt Nam.
Với việc phân tích một lượng dữ liệu dọc (longitudinal data) về các doanh nghiệp tại Việt Nam trong khoảng 2005-2015, các tác giả đã chỉ ra mối quan hệ nhân quả (causal impact) của vốn xã hội lên sự vận hành của các doanh nghiệp.
Nghiên cứu này thực hiện hoàn toàn trên dữ liệu Việt Nam, do các tác giả thuần Việt Nam tiến hành, và xử lý một vấn đề thuộc tầm mức lý thuyết tương đối tổng quát về tín hiệu giá trong bất đối xứng thông tin kinh tế, và nằm ở ranh giới của tâm lý, lý thuyết hành vi, và kinh tế y tế.
SSHPA xin giới thiệu một lưới tác giả cho thấy sự lớn mạnh được ghi nhận trong hệ thống, xoay quanh tác giả (vm.691).