CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Bằng việc phân tích dữ liệu của Vietnam Access to Resources Household Survey (VARHS) các năm 2013-2014, nhóm tác giả đã chỉ ra nam giới được đặc cách vay tiền hơn sơ với nữ giới.
Các tác giả Nguyễn Quang Minh, Jo Bensemann và Stephen Kelly (ĐH Massey, New Zealand) đã luận giải về bản chất của khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (corporate social responsbility — CSR) trong bối cảnh Việt Nam thông qua khung khái niếm: truyền thống, quản trị và tính hiện đại.
Nhóm tác giả nghiên cứ về mối liên hệ giữa chất lượng thể chế địa phương ở nước sở tại và sự lựa chọn của những người hồi hương. Các tác giả tập trung vào lựa chọn địa phương của những người di cư Việt Nam mong muốn quay trở về quê hương vào năm 2014.
Đánh giá kết quả và giá trị đạt được của thực tập đối với sinh viên ngành du lịch tại Việt Nam: công bố quốc tế mới của Trần Lê Hữu Nghĩa (Đại học Tôn Đức Thắng) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Đại học An Giang).
Điều tra về các chương trình marketing xã hội của các doanh nghiệp trong thay đổi nhận thức về môi trường thông qua du lịch