CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Tác giả Sneha Kulkarn gợi ý các hướng đi để giúp đỡ các nhà nghiên cứu không sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ vượt qua được rào cản về ngôn ngữ.
Trong khi viết các bài nghiên cứu, đánh giá và bình luận khoa học, các tác giả thường xuyên phải đưa ra các nhận định. Những đánh giá, bình luận đó có lúc vững vàng, có khi mỏng manh dễ vỡ. Có khi thông tin chính xác, nhưng cũng lại có khi dẫn chiếu nguồn khó kiểm chứng.
Các nghiên cứu tổng quan cho thấy các nghiên cứu y khoa hiện nay chưa thực sự chú ý đến sự khác biệt về giới.
tags: health , sex bias
Nhà xuất bản Emerald chính thức hợp tác cùng với Web of Science Group để triển khai bình duyệt minh bạch trên 3 tạp chí của mình.
Hai nhà nghiên cứu đến từ University of California, Irvine, Hoa Kỳ cho rằng khoa học tự nhiên – công nghệ và khoa học xã hội – nhân văn cần chung sức để giải quyết biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường.