CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Khoa học không phải là một con đường thẳng. Vì thế, để giúp công chúng hiểu về khoa học, truyền thông khoa học cần phải phân biệt rõ ràng giữa thực tế, bằng chứng và lý thuyết.
Có những nhà nghiên cứu nghe theo tiếng gọi quê hương.
Hàng ngàn nhà nghiên cứu tại châu Âu không thể truy cập tài liệu từ nhà xuất bản Elsevier sau khi đàm phán giữa các thư viện và nhà xuất bản này bất thành.
Nghiên cứu phân tích dữ liệu từ 5 tạp chí của Elsevier cho thấy công bố bình duyệt mở không làm thay đổi hành vi của nhà phê bình quá nhiều.
Xin giới thiệu một đánh giá gọn gàng nhưng sâu sắc trên tạp chí Nature (1978) về quá trình tái thiết nền khoa học tại Việt Nam.