CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Nghiên cứu về thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững đã phân tích sự khác biệt và trung lặp trong 6 thuật ngữ thông dụng: ‘sustainable city’, ‘low carbon city’, ‘smart city', ‘knowledge city’, ‘resilient city’ và ‘eco city’
Theo nhà nghiên cứu Kirwan, trong tổng số các ý tưởng về dự án nghiên cứu khoa học theo đuổi suốt đời, thì 75% cuối cùng không đi đến đâu, chỉ 1/4 còn lại là về đích, trở thành sản phẩm là các ấn phẩm khoa học được thẩm định có giá trị và xuất bản.
GS Nurse — giám đốc viện Francis Crick Institute — chính là người thầy cũ của Watanabe trong thập niên 1990s. Bản thân ông cho rằng Watanabe hoàn toàn xứng đáng có cơ hội thứ hai. Vì thế ông đã đồng ý cho phép đào tạo lại TS Watanabe, mặc dù chương trình này không phải một phần chính thức, thường xuyên của Viện.
Dữ liệu liên kết đồng tác giả của SSHPA được sản xuất cho độ sâu 2-bước. Và qua quan sát hàng trăm lưới như vậy cho tới thời điểm này (13-5-2018), có lẽ hình dưới đây cho lưới “đẹp” nhất. (Đến lúc này là có tổng cộng 1749 nhà khoa học có dữ liệu, trong đó 733 là người Việt.)
TED Talks là một kênh video kiến thức phổ biến trên Internet với khán giả đại chúng. Tuy nhiên đối với các nhà khoa học thì TED Talks mang lại những lợi thế gì?