CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

TS. BS. Vương Thị Ngọc Lan nhận được mức thưởng kỉ lục nhờ công trình nghiên cứu trên tạp chí y khoa hàng đầu thế giới.
Tác giả John Tregoning kêu gọi cho sự rõ ràng trong đánh giá năng suất khoa học thông qua hệ số tác động trước khi có một giải pháp thiết thực để thay thế JIF.
Báo cáo về nhận thức về khoa học của người dân Mỹ.
Xếp hạng đại học thế giới của the Times Higher Education ra tháng 6-2018. Năm nay danh sách có 1013 trường.
Trong nghiên cứu về quá trình đào tạo cho đại biểu nhân dân tại Việt Nam, tác giả Nguyễn Đức Lam đã phân tích những đặc điểm về bối cảnh, hướng tiếp cận và quá trình của chương trình nâng cao năng lực đại biểu nhân dân tại Việt Nam.