CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Hôm nay hệ thống CSDL chỉ mục hóa ấn phẩm Scopus đã cung cấp trên mạng toàn bộ hệ số tác động của các tạp chí đang có mặt trong CSDL. Dẫn đầu vẫn là Ca-A Cancer Journal for Clinicians với CiteScore ngất ngưởng, 130.47, tăng vọt so với mức 89.23 của năm 2016.
Nghiên cứu phân tích trích dẫn chỉ ra các nghiên cứu trường tồn với thời gian.
Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Thương Mại có năng suất nghiên cứu đang lên nhanh trong hai năm gần đây.
Kịch bản phim thường là thành phẩm với cơ chế sản xuất cũng rất trực diện. Nhưng nếu kịch bản phim, như là bom tấn “Avengers: Infinity War”, được Disney gửi đi phản biện thì sẽ thế nào?
Viết tiểu thuyết và viết bài báo khoa học không hề giống nhau nhưng chúng lại là sự bổ trợ tuyệt vời cho nhau.