CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

NAFOSTED công bố danh mục các tạp chí đạt tiêu chuẩn công bố cho các đề tài nghiên cứu KHXH&NV nhận tài trợ của Quỹ, trong thông báo trên website ngày 21-11-2017.
Bài viết cung cấp lời khuyên rất bổ ích, và quan trọng là thực tế, giúp cho những người lần đầu tiên viết bản thảo khoa học có thể vững tin và có dũng khí bước tới hoàn thành mục tiêu công bố khoa học đầu tiên. Người đóng góp các ý kiến tuyệt vời này là Angel Borja, viết trên mục cố vấn khoa học của Elsevier (2-3-2015).
Cũng như mọi môi trường làm việc khác, môi trường khoa học cũng cần tiếng cười cho công cuộc khai phá sáng tạo.
Công việc tra cứu các tạp chí Scopus và CiteScore ngày nay thuận lợi nhờ việc cung cấp dữ liệu mở (một phần) cho công chúng và tốc độ truy cập tốt.
Bài này trình bày vài suy nghĩ về ích lợi của đi xe bus ở Việt Nam cho công việc nghiên cứu khoa học, xuất phát từ quan sát và kinh nghiệm cá nhân.