CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

SciVN (3-3-2018) — Một bài viết lý thú nữa của cây bút Adam Ruben trên Science ngày 21-2-2018, “Because a scientist says so”. Ruben nổi tiếng từ cuốn Surviving Your Stupid, Stupid Decision to Go to Grad School, nhất là sau khi Science đặt một series các bài Sci Comm giúp giới thiệu với công chúng rộng rãi nhiều chi tiết lý thú về nghề khoa học.
tags: