CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

SciComm

Công việc tra cứu các tạp chí Scopus và CiteScore ngày nay thuận lợi nhờ việc cung cấp dữ liệu mở (một phần) cho công chúng và tốc độ truy cập tốt.
Bài này trình bày vài suy nghĩ về ích lợi của đi xe bus ở Việt Nam cho công việc nghiên cứu khoa học, xuất phát từ quan sát và kinh nghiệm cá nhân.
Rà soát tổng quan lý thuyết (literature review) là phần văn bản nghiên cứu, hoặc có khi là cả một bài nghiên cứu hoàn chỉnh, có mục đích tóm lược và tổng kết một cách có cấu trúc và mang tính phản biện đối với tất cả các công trình khoa học đã công bố, hoặc tối thiểu đã xuất hiện ở dạng preprint. Đây là loại văn bản quan trọng trong khoa học, và là phần hành trình bắt buộc của các nghiên cứu khoa học hiện đại.
Nhà nghiên cứu nào cũng có lúc băn khoăn về việc viết tiêu đề bản thảo sao cho hiệu quả. Tiêu đề tốt và tóm tắt tốt cũng là 2 yếu tố quan trọng bậc nhất khiến ban biên tập quan tâm, và nếu được công bố thì giúp thu hút các nhà nghiên cứu cũng như công chúng. Bài này giới thiệu chỉ dẫn của chuyên gia.
Bài giới thiệu lại một phân tích của V&A 1-2016, khi CiteScore mới ra đời, phản ánh cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng hệ số tác động ấn phẩm hàn lâm giữa ISI Web of Science (nay của Clarivate Analytics) với Scopus Database (của Elsevier). Tới nay cuộc chiến chỉ có ngày càng nóng hơn mà thôi.