CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: academic journals

Một nhà nghiên cứu trẻ trong nghề triết học lựa chọn công bố tại các tạp chí thứ hạng vừa phải hay “chiếu dưới” (tức là nằm ngoài bảng các ấn phẩm được coi là dẫn đầu) sẽ mang lại lợi ích hay bị hạn chế (theo nghĩa hậu quả) gì trong nghề nghiệp của mình về lâu dài?
Vài nét khái lược về các nhà xuất bản và tạp chí khoa học trên thế giới.