CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: economic development

Hai tác giả Christine Ngoc Ngo (University of Denver) và Vlad Tarko (Dickinson College) đã đánh giá ba ngành công nghiệp: ngành may dệt, ngành viễn thông và ngành xe máy, qua đó tìm hiểu cách chính phủ Việt Nam đã vượt qua tình trạng tìm kiếm đặc lợi kinh tế (rent-seeking) để đạt được kết quả tăng trưởng cao.