CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: ethics of computer science

Bài viết trình bày một vài quan điểm về việc tối giảm mối đe dọa đối với quyền riêng tư và tự do lựa chọn trong kỉ nguyên data.
Phản biện phải đảm bảo nhà nghiên cứu nêu đầy đủ hệ quả tiêu cực của nghiên cứu. Một đề nghị mới đang gay xôn xao giới khoa học máy tính.