CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: food-related lifestyles

Nghiên cứu mới đánh giá phân đoạn thị trường tiêu dùng thực phẩm hữu cơ và phong cách sống liên quan đến thực phẩm tại Việt Nam