CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Nature Publishing Group

Hệ thống xuất bản Nature đã đạt được các thỏa thuận xuất bản Open Access đầu tiên với các nhà khoa học tại The Germany Max Planck Digital Library (MPDL), Đức.
Clarivate đã chính thức công bố Journal Citation Reports (JCR) 2019.