CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Scenario planning

Hai tác giả đến từ Úc đã sử dụng mô hình hệ thống động (dynamic system modelling) để thay thế thử nghiệm cho mô hình sử dụng dữ liệu quá khứ để dự báo tương lai truyền thống