CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Scientific contribution

Tạp chí khoa học Canadian Science Fair Journal đang tạo nên tác động tích cực tới hoạt động nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu đang học tiểu học hay trung học cơ sở.
Tập huấn truyền thông khoa học, động lực để PR bài nghiên cứu, và đóng góp từ KHXH&NV là 3 vấn đề lớn mà các cơ quan nghiên cứu cần giải quyết.
Việc ‘bị nẫng tay trên’ trong khoa học, tức kết quả nghiên cứu của mình bị một tác giả khác công bố trước, không hẳn lúc nào cũng là vận đen cuộc đời.
Các nghiên cứu sinh tiến sĩ trên thế giới đang phải vượt qua nhiều trở ngại hơn để có thể theo đuổi tri thức, theo khảo sát mới trên phạm vi toàn cầu của Nature.
“What we call the beginning is often the end. And to make an end is to make a beginning. The end is where we start from.” — T.S. Eliot