CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Scientific contribution

Quyền tác giả (authorship) là một vấn đề nhạy cảm trong khoa học. Một nhà khoa học cần có đóng góp như thế nào là để được có tên trong một công bố?