CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Scopus

Nhóm tác giả đến từ đại học RMIT và đại học New South Wales công bố nghiên cứu mới về lịch sử của hệ thống kế toán tại Việt Nam trên tạp chí Accounting History
Một trong những đơn vị theo tiêu chuẩn "nhỏ" và "đẹp" của thế giới là trường Đại học Gakushuin của Hoàng gia Nhật Bản; đơn vị được Nature Index xếp đứng đầu về chất lượng nghiên cứu trong danh mục tất cả các trường đại học danh tiếng nhất Nhật Bản.
Bài giới thiệu lại một phân tích của V&A 1-2016, khi CiteScore mới ra đời, phản ánh cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng hệ số tác động ấn phẩm hàn lâm giữa ISI Web of Science (nay của Clarivate Analytics) với Scopus Database (của Elsevier). Tới nay cuộc chiến chỉ có ngày càng nóng hơn mà thôi.