CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vf.2433

Nghiên cứu sử dụng Đà Lạt làm ví dụ để xây dựng một phương pháp tiêu chuẩn cho việc xác định nét đặc trưng riêng biệt của một địa điểm du lịch.