CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Vietnam education

Xin giới thiệu một đánh giá gọn gàng nhưng sâu sắc trên tạp chí Nature (1978) về quá trình tái thiết nền khoa học tại Việt Nam.
Môi trường giáo dục hiện nay đặt nặng tính cạnh tranh và có khuynh hướng tân tự do. Vì thế, các giáo viên cũng có nhiều phản ứng khác nhau trước các chính sách cải cách ồ ạt và thiếu hệ thống từ cấp trên. Nghiên cứu đã điều tra một trường tại Việt Nam đã áp dụng phương thức bài học vì cộng đồng học tập (Lesson study for learning community—LSLC).