CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Vietnamese food system

Nghiên cứu đáng chú ý từ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam đánh giá các vấn đề về niềm tin đối với hệ thống thực phẩm tại Việt Nam.