CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: vm.2512

Nghiên cứu thực hiện tại Đắk Lắk, tìm hiểu các tác động kinh tế của phương pháp bền vững và canh tác thông thường trong sản xuất cà phê của những hộ nông dân nhỏ.