CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: World history

Nghiên cứu mới về việc sách giáo khoa 3 nước Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ kể lại về Thế Chiến Thứ II tính hệ tư tưởng trong đó.