CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nghiên cứu mới

Nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô (chính sách tiền tệ) và vi mô (dòng tiền nội bộ, doanh thu, cơ hội phát triển) đối với khối lượng đầu tư của doanh nghiệp tại Việt Nam.
Nghiên cứu mới tìm hiểu hiệu quả thực tế của quản trị và hành chính công tốt tới phát triển kinh tế và xóa đói, giảm nghèo trong bối cảnh Việt Nam.
Nghiên cứu mới phỏng vấn 16 nhà báo Việt Nam về khả năng lãnh đạo của người phụ nữ và cách thức đưa tin, đăng bài về các nữ lãnh đạo Việt Nam.
Nghiên cứu mới đánh gia việc áp dụng hai bảng hỏi tâm lý học PBS-S và PCS với vấn đề nuôi dạy con cái tại môi trường Việt Nam.
Nghiên cứu mới đánh giá thuyết thị trường thích nghi dựa trên dẫn chứng từ thị trường chứng khoán Việt Nam.