CSDL NVSS: 657 tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bài cập nhật

Về nhà toán học người Bỉ lỗi lạc Jean Bourgain (1954–2018)
Một trường hợp bị rút bài qua đó RetractionWatch nêu nguyên nhân vì tác giả ăn cắp bản thảo của người khác trong lúc làm phản biện.
Sự hiện diện của giá trị “ecosystem services” ngay trong đời sống hàng ngày của người dân nơi đây.
Nghiên cứu mới cho thấy công nghệ giúp con người giải phóng bớt các thông tin thừa khỏi não và tập trung hơn vào các tác vụ quan trọng.
Sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ và dịch vụ đám mây thương mại ảnh hưởng thế nào đến chi phí và khả năng truy cập dữ liệu công?