CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

When $$ \sqrt{b^2-4ac} > 0,$$ \(ax^2 + bx + c = 0\) has 2 real roots: $$x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}.$$

Trình bày MathJax:  nếu $$ \sqrt{b^2-4ac} > 0,$$ phương trình \(ax^2 + bx + c = 0\) có 2 nghiệm số thực: $$x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}.$$ Nếu $$ \sqrt{b^2-4ac} = 0,$$ chỉ có 1 nghiệm thực duy nhất: $$x = {-b\over 2a}.$$


Ý kiến bạn đọc (0):