CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Lược sử kế toán tại Việt Nam

SSHPA (30-3-2018) - Ngày 4 tháng 2 năm 2018, tạp chí Accounting History thuộc SAGE (Q3 phân mục Accounting, và Q1 History của Scopus) có CiteScore 0.52 và được chỉ mục hóa trên ISI WoS ESCI và Scopus) đã công bố nghiên cứu với tựa đề The history of accounting standard setting in an emerging transition economy: The case of Vietnam về lịch sử các hoạt động và các tiêu chuẩn kế toán tại Việt Nam của nhóm tác giả Duc Phan, Mahesh Joshi (Đại học RMIT Australia) và Trần Nam Bình (Đại học RMIT Vietnam và đại học New South Wales, Úc).

Nghiên cứu này đào sâu vào 3 phương diện chính sử dụng lý thuyết thể chế kết hợp với model 7P của Carnegie và Napier: 

(i) Các giai đoạn đặc trưng của sự phát triển,

(ii) Các áp lực thể chế đã cấu thành nên các tiêu chuẩn kế toán tại Việt Nam,

(iii) Các ảnh hưởng của sự lịch sử phát triển này đến sự thay đổi trong tương lai.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Phan, D., Joshi, M., & Tran-Nam, B. (2018). The history of accounting standard setting in an emerging transition economy: The case of Vietnam. Accounting History, DOI: 10.1177/1032373217745672.

Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: sshpa.2017@gmail.com và/hoặc info@sshpa.com


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):