CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Kể lại Thế Chiến Thứ II trong sách giáo khoa lịch sử và ý niệm về hệ tư tưởng

SSHPA (08-04-2018) - Chương sách Representation of World War II in Vietnam, China, and the USA: Political Ideologies in Secondary History Textbooks của tác giả Chau Vu (Louisiana State University, USA) đã thu thập dữ liệu về Thế Chiến Thứ II từ 3 cuốn sách giáo khoa lịch sử ở 3 quốc gia Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc.

Tác giả đã sử dụng phương pháp định tính hỗn hợp giữa phân tích các hệ tư tưởng (ideological discourse analysis) và phân tích các câu chuyện (narrative discourse analysis) và cả dữ liệu. Bài nghiên cứu chỉ ra rằng tính chất tư tưởng của các hệ tư tưởng được lòng ghép dày đặc trong các cuốn sách giáo khoa. Điều này gợi ý rằng cần có phương pháp giảng dạy và tự liệu tham khảo đa dạng và đa chiều hơn.

Chương sách này thuộc phần 2: Critical Issues Beyond Pedagogy của cuốn sách Intercultural Studies of Curriculum Theory, Policy and Practice thuộc series sách Intercultural Studies in Education của Palgrave Macmillan. Series sách có mục tiêu tìm hiểu về hoạt động giáo dục ở các quốc gia hướng đến các văn hoá của sự thấu hiểu ("Cultures" of understanding).

*Thông tin thư viện (Chuẩn APA):

Vu, C. (2018). Representation of World War II in Vietnam, China, and the USA: Political ideologies in secondary history textbooks. In Roofe C., Bezzina C. (Eds.). Intercultural Studies of Curriculum (pp. 165-189). Cham: Palgrave Macmillan.

**Ghi chú: các tác giả có xuất bản quốc tế thuộc danh mục Scopus, ISI Web of Science (Core Collection) và PubMed muốn bổ sung vào CSDL của SSHPA có thể gửi email về địa chỉ: [email protected] và/hoặc [email protected] 


Ý kiến bạn đọc (0):