CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Marketing xã hội và du lịch bền vững

SSHPA (08-05-2018) — Marketing xã hội là một phương pháp tốt đã phát triển các hành vi của xã hội, cá nhân và cộng đồng theo hướng tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, trong ngành du lịch, việc áp dụng phương pháp này chưa được điều tra kĩ càng. Bài nghiên cứu Corporate social marketing in tourism: to sleep or not to sleep with the enemy? đăng tải trên tạp chí Journal of Sustainable Tourism của hai tác giả Trương Văn Đạo (North-West University, South Africa; Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam) và C. Michael Hall (University of Canterbury, New Zealand; University of Oulu, Finland; Linnaeus University, Sweden; University of Johannesburg, South Africa) đã đóng góp thêm cho các nghiên cứu về vấn đề này.

Hai nhà nghiên cứu đã dựa trên các gợi ý từ CSDL của Georgetown University và thực hiện kiểm tra chéo trên Internet và lọc ra được 14 chương trình thay đổi nhận thức có liên quan đến du lịch. Trong đó, có nhiều chương trình là marketing xã hội của các công ty. Kết quả cho thấy marketing xã hội có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch bền vững với môi trường. Tuy nhiên, marketing xã hội không phải là phương pháp thay thế mà là một phần trọng yếu của các phương pháp sử dụng công nghệ hay quy định để thay đổi nhận thức về biến đổi môi trường.

Tạp chí Journal of Sustainable Tourism xếp hạng Q1 với H Index 68. Tạp chí được chỉ mục hóa trong SSCI với HSTĐ Impact Factor 2.978, Scopus với CiteScore 3.68.

*Thông tin thư viện (chuẩn APA):

Truong, V. D., & Hall, C. M. (2017). Corporate social marketing in tourism: to sleep or not to sleep with the enemy?. Journal of Sustainable Tourism25(7), 884-902, DOI: 10.1080/09669582.2016.1201093.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):