CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam: nghiên cứu mới trên tạp chí của Springer Nature / BMC

SSHPA (10-05-2018) — Nghiên cứu mới đây của tác giả Nguyễn Quang Minh, Jo Bensemann và Stephen Kelly (ĐH Massey, New Zealand) có tựa đề Corporate social responsibility (CSR) in Vietnam: a conceptual framework đã luận giải về bản chất của khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (“corporate social responsbility”; thường được biết đến với acronym “CSR”) trong bối cảnh Việt Nam. 

Dù khái niệm CSR đã được sử dụng rộng rãi trên tầm toàn cầu, nhưng vẫn còn đó nhiều câu hỏi bản chất của CSR ở các nước đang phát triển. Việt Nam là một ví dụ cho một nước đang phát triển kinh tế nhanh chóng và đồng thời phải đối mặt với những vấn đề xã hội đến từ sự gia tăng của hoạt động kinh doanh. Bài báo của tác giả Nguyễn Quang Minh và cộng sự đã bổ sung vào literature hiện đang vẫn còn thiếu những nghiên cứu về CSR có lưu ý đến đặc trưng chính trị, kinh tế, xã hội  và văn hóa của Việt Nam. Nhóm tác giả đã đưa ra và tranh luận cho một khung khái niệm về CSR phù hợp với bối cảnh Việt Nam bao gồm ba yếu tố: truyền thống (“tradition”), sự quản chế chính trị (“political governance”) và tính hiện đại (“modernity”). 

Đặc biệt, thông qua khung lý thuyết trên, các tác giả đã đưa ra những kết nối của khái niệm CSR với những khía cạnh đặc trưng của Việt Nam về tư tưởng như khái niệm tam giáo đồng nguyên, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.  Với việc đặt nền móng về lý thuyết như trên, các tác giả hi vọng nghiên cứu này có thể giúp định hình những tranh luận về CSR tại Việt Nam thông qua việc gợi ra những tham số cho quá trình lý giải về CSR (CSR thinking) cũng như quá trình thực hiện CSR (CSR Doing).

Tạp chí International Journal of Corporate Social Responsibility thuộc NXB Springer là tạp chí chất lượng, được phản biện. Hiện tại tạp chí đã indexed trong BioMed Central (BMC). BMC là một trong những series thương hiệu ấn phẩm hàn lâm danh giá hàng đầu của Springer Nature. Hầu hết các tạp chí của BMC đều indexed ISI WoS và Scopus sau vài năm xuất bản.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (2):

  • Trả lời SSHPA (5/10/2018 7:08 PM): Tác giả Nguyễn Quang Minh đã được cập nhật vào CSDL SSHPA với mã tác giả vm.715. Các bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin về tác giả tại địa chỉ https://sshpa.com/. Giới thiệu ngắn gọn của vm.715 tại địa chỉ: https://www.sshpa.com/frontend/author/4727
  • Trả lời Manh Tung (5/10/2018 7:02 PM): Bài viết có nhiều đóng góp: 1) Đưa ra cách tư duy về một khái niệm phương Tây phổ biến sang các nước đang phát triển; 2) Mở ra những hướng nghiên cứu mới; 3) Chỉ ra rõ những đặc thù về văn hóa và tư tưởng của VN có thể có ảnh hưởng lên khái niệm CSR. Rất cảm ơn tác giả Minh và đồng nghiệp.