CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Chủ nghĩa hợp hiến chống thực dân và hình ảnh của Bác

SSHPA (01-06-2018) - Tác giả Bùi Ngọc Sơn (National University of Singapore) mới đây đã phát triển khái niệm "chủ nghĩa hợp hiến chống thực dân" (Anticolonial constitutionalism) và diễn giải thông qua hình ảnh Bác Hồ. Nghiên cứu có tựa đề Anticolonial Constitutionalism: The Case of Hồ Chi Minh được đăng tải trên tạp chí Japanese Journal of Political Science.

(Nguồn: https://news.zing.vn/)

Tác giả nhận xét rằng chủ nghĩa hợp hiến hiện đại (Modern constitutionalism) là thứ vũ khí mạnh mẽ để chống lại chủ nghĩa thực dân. Khái niệm "chủ nghĩa hợp hiến chống thực dân" được bài nghiên cứu định nghĩa là một dạng diễn ngôn chính trị mà thông qua ngôn ngữ và tư tưởng của chủ nghĩa hợp hiến hiện đại, người chống thực dân có thể đối đầu với chính phủ thực dân và hướng đến một chính phủ hợp hiến.

Trong thời kì chống Pháp, Bác Hồ đã sử dụng các tư tưởng chủ đạo của chủ nghĩa hợp hiến hiện đại như văn bản hiến pháp, pháp trị (rule of law), chủ quyền nhân dân (popular sovereignty) và các quyền cơ bản (fundamental rights) để chống lại ách thực dân Pháp và đấu tranh cho một chính phủ Việt Nam hợp hiến. Theo tác giả, tinh thần này của Hồ Chí Minh vẫn sẽ tiếp tục có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển hiến pháp của nhà nước Việt Nam.

Tạp chí Japanese Journal of Political Science được xuất bản bởi Cambridge University Press. Theo Journal Citation Reports, hệ số tác động JIF 2016 của tạp chí là 0.339 và xếp thứ 143/165 trong ngành khoa học chính trị. Theo cập nhật mới nhất của Scopus thì HSTĐ CiteScore 2017 là 0.53.

*Thông tin thư viện (Chuẩn APA):

Bui, S. N. (2018). Anticolonial Constitutionalism: The Case of Hồ Chi Minh. Japanese Journal of Political Science19(2), 197-221, DOI:​​​​​​10.1017/S1468109918000051.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):