CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Ví dụ của bài công bố quốc tế “vào Scopus”

SSHPA (18-2-2019) — Tương tự bài SciComm ngày 14-2-2019 (“vào ISI Web of Science” là thế nào?), bài đầu tuần này giới thiệu một ví dụ về một công bố quốc tế vừa được cập nhật vào CSDL Scopus của Elsevier.

Bài đang nói xuất bản đầu tháng 2-2019, về tình hình trầm cảm của sinh viên quốc tế ở Nhật Bản “Depression, Acculturative Stress, and Social Connectedness among International University Students in Japan: A Statistical Investigation” (đã giới thiệu: https://sc.sshpa.com/post/4401). Ấn phẩm này có 2017 Impact Factor = 2.075; CiteScore = 2.37; Q2 ISI Web of Science và Scopus.

*Thông tin bài:

Nguyen, M. H., Le, T. T., & Meirmanov, S. (2019). Depression, acculturative stress, and social connectedness among international university students in Japan: A statistical investigation. Sustainability, 11(3), 878, DOI: 10.3390/su11030878.

Hình ảnh trong CSDL Scopus:


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):