CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Nhà đầu tư Việt Nam định giá cổ phiếu như thế nào

SSHPA (21-08-2019) — Hầu hết các nghiên cứu trước đây đều ghi nhận vai trò của nhiều yếu tố đa dạng trong định giá lợi tức cổ phiếu, đáng kể nhất là các yếu tố quy mô, giá trị và tính thanh khoản của cổ phiếu. Tuy nhiên, những phát hiện này thu được tại Mỹ hoặc các thị trường phát triển, mới chỉ có ít nghiên cứu với những kết quả chưa thống nhất ở các thị trường mới nổi.

Nhằm tìm hiểu những kết quả thực nghiệm tại thị trường Việt Nam, nhóm tác giả Quách Mạnh Hào (University of Lincoln, Anh), Nguyễn Huy Hoàng (University of Baltimo, Mỹ) và Linh Nguyen (University of Lincoln, Anh) đã thực hiện nghiên cứu How do investors price stocks? – Evidence with real‐time data from Vietnam. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Finance and Economics [2018 Impact Factor = 0.636; 2018 CiteScore = 1.19] thuộc nhà xuất bản Wiley.

Sử dụng dữ liệu có sẵn, quen thuộc nhất đối với các nhà đầu tư tại thời điểm đưa ra quyết định: dữ liệu thời gian thực (real-time data) trong giai đoạn tháng 10/2010 đến tháng 04/2014, nghiên cứu cho thấy các kết quả:

Giá trị và tính thanh khoản của cổ phiếu không có ảnh hưởng ở thị trường Việt Nam, trong khi yếu tố quy mô có ảnh hưởng yếu.

Cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu thanh khoản cao có mối liên hệ rõ nét với lợi tức cổ phiếu, trong khi đó không nhận thấy bằng chứng đáng kể về sự vượt trội của cổ phiếu nhỏ.

(Nguồn: Pixabay)

Nhìn chung những kết quả này mâu thuẫn với những tài liệu trước đây xem xét chung về sự vượt trội của yếu tố giá trị, cổ phiếu thanh khoản thấp và cổ phiếu nhỏ. Tuy nhiên kết quả này ủng hộ những phát hiện về sự mâu thuẫn trong các nghiên cứu tìm hiểu các thị trường mới nổi.

Các kết quả đóng vai trò quan trọng đối với những nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam do nghiên cứu dựa trên cơ sở quyết định thực sự của các nhà đầu tư ở thị trường này.

Nghiên cứu gợi ý sử dụng mô hình định giá đa yếu tố là thích hợp để định giá trị cổ phiếu ở Việt Nam. Các nhà đầu tư nên lưu ý đưa ra quyết định dựa trên kết quả nghiên cứu thực nghiệm ở thị trường cụ thể như thế này thay vì những nghiên cứu chung trước đây từ các thị trường phát triển.

*Thông tin thư viện (APA):

Quach, M. H., Nguyen, H. H., Nguyen, L. (2018). How do investors price stocks? – Evidence with real-time data from Vietnam. International Journal of Finance and Economics, 24(2), 828-840, DOI:10.1002/ijfe.1693

Hoàng Lê Ngọc Anh ([email protected])


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):