CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Phát triển nghiệp vụ lãnh đạo đại học trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục toàn cầu

SSHPA (09-02-2020; Lương Anh Phương) — Trong bối cảnh quốc tế hoá giáo dục trở thành xu hướng của tất cả các trường đại học trên thế giới, nhu cầu phát triển nghiệp vụ cho nhà lãnh đạo ngày càng trở nên cần thiết. Tuy nhiên, những nghiên cứu về giáo dục quốc tế hiện nay chỉ tập trung chủ yếu vào quan điểm và kinh nghiệm của sinh viên, giáo viên. Một bộ phận nhỏ các nghiên cứu đề cập đến hoạt động nhà lãnh đạo, thách thức và động lực của quốc tế hoá (Heyl and Tullbane 2012; Murray et al. 2014; Egron-Polak et al. 2010) nhưng chưa có nghiên cứu nào tập trung vào vấn đề sự tương tác giữa nhu cầu phát triển nghiệp vụ cho nhà lãnh đạo và môi trường làm việc.

Ngày 14/01/2020 vừa qua, hai tác giả Trần Thị LýTrần Lê Hữu Nghĩa (Deakin University, Úc) đã công bố bài viết Leadership in international education: leaders’ professional development needs and tensions trên Higher Education [Journal Impact Factor 2018 = 3.005; CiteScore 2018 = 3.42].

Bài viết tìm hiểu nhu cầu phát triển nghiệp vụ thông qua tìm hiểu và phân tích bối cảnh của 30 nhà lãnh đạo trong môi trường giáo dục quốc tế tại Australia; thu thập 215 cuộc phỏng vấn, ghi chú, quan sát hoạt động phát triển nghiệp vụ của nhà lãnh đạo, giáo viên, chuyên gia trong giáo dục quốc tế. Khái niệm về “lĩnh vực xã hội” và “thói quen” của nhà xã hội học Pierre Bourdieu đã được sử dụng để tạo cơ sở lý luận vững chắc cho bài nghiên cứu. Dựa trên cơ sở lý luận và dữ liệu thu thập được, bài viết tập trung trả lời hai vấn đề chính:

  1. Nhà lãnh đạo trong môi trường giáo dục quốc tế có nhu cầu gì trong việc phát triển nghiệp vụ? Tại sao?
  2. Bối cảnh giáo dục quốc tế tại Australia ảnh hưởng như thế nào đến việc đáp ứng nhu cầu đó của nhà lãnh đạo?

(Nguồn: Image by Alexas_Fotos from Pixabay)

Các nhà lãnh đạo được tìm hiểu trong nghiên cứu nắm giữ vị trí công việc khác nhau tại nơi công tác. Một số người tập trung vào công việc lãnh đạo và quản lý, một số người khác phải kiêm thêm công việc giảng dạy. Tuy nhiên, cả hai nhóm nhà lãnh đạo đều có năm nhu cầu phát triển giống nhau như sau:

  1. Nâng cao hiểu biết về sự khác biệt văn hoá, và kỹ năng quản lý các mối quan hệ đa văn hoá;
  2. Cập nhật thường xuyên kiến thức và thông tin về bối cảnh giáo dục quốc tế hiện nay tại Australia;
  3. Phát triển kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, và phương pháp xác định mục tiêu cho quốc tế hoá giáo dục;
  4. Mở rộng mối quan hệ với đồng nghiệp và các bên liên quan;
  5. Nâng cao năng lực nghiên cứu bao gồm: xác định khoảng trống nghiên cứu, phân tích dữ liệu, và sử dụng kết quả nghiên cứu để đưa ra chính sách, quyết định về quốc tế hoá giáo dục

Bên cạnh tìm hiểu nhu cầu nhà lãnh đạo, bài nghiên cứu chỉ ra ba thách thức mà hiện nay nhà lãnh đạo giáo dục quốc tế gặp phải, bao gồm:

  1. Cấu trúc thể chế và mô hình quản trị hiện có;
  2. Văn hoá nghiên cứu chỉ tập trung vào thể chế;
  3. Hạn chế tài chính.

(Nguồn: Image by Mudassar Iqbal from Pixabay)

Dựa trên thông tin đã thu thập được, nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động phát triển nghiệp vụ cho nhà lãnh đạo giáo dục quốc tế. Hoạt động phát triển nghiệp vụ lãnh đạo truyền thống, bao gồm việc nâng cao năng lực chuyên môn và thực tiễn đã không còn phù hợp trong bối cảnh ngày nay; thay vào đó cần nâng cao năng lực nghiên cứu; phân tích dữ liệu nhằm đưa ra các quyết định quốc tế hoá chính xác, kỹ năng quản lý, giao tiếp và làm việc với các bên liên quan. Nhà trường, các tổ chức giáo dục nên mở các lớp tập huấn phát triển nghiệp vụ cho nhà lãnh đạo ngay tại cơ sở giáo dục của mình.Trung tâm đào tạo phát triển nghiệp vụ cho nhà lãnh đạo giáo dục quốc tế cần có một mô hình quản trị hoàn chỉnh. Nhà nước cần đưa ra thể chế vững chắc hỗ trợ cho hoạt động phát triển nghiệp vụ cho nhà lãnh đạo.

Tổng kết bài nghiên cứu, hai tác giả khẳng định công tác truyền đạt và tạo nhận thức cho các nhà lãnh đạo giáo dục quốc tế; việc phân bổ nguồn tài chính cho phát triển nghiệp vụ nhà lãnh đạo; và việc giảm khối lượng công việc cho nhà lãnh đạo là vấn đề cần được bàn bạc cẩn thận trong trong chương trình nghị sự của các tổ chức giáo dục đại học Australia trong những năm tới.

Tham khảo:

Tran, L.T., Nghia, T.L.H. (2020). Leadership in international education: leaders’ professional development needs and tensions. Higher Education. DOI: 10.1007/s10734-019-00494-1

Heyl, J. D., & Tullbane, J. (2012). Leadership in international higher education. The Sage Handbook of International Higher Education, 113-130.

Murray, D., Goedegebuure, L., Van Liempd, H., & Vermeulen, M. (2014). Leadership needs in international higher education in Australia and Europe. EAIE: Amsterdam, the Netherlands.

Egron-Polak, E., Hudson, R., & Gacel-Avila, J. (2010). Internationalisation of higher education: Global trends, regional perspectives: IAU 3rd global survey report. Paris: International Association of Universities.

Lương Anh Phương (Đại học Ngoại thương, Hà Nội)


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):