CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Bản đồ động mật độ COVID-19 Việt Nam

SSHPA (21-3-2020) — Dưới đây là hình ảnh GIF động về mật độ phân bố các ca nhiễm COVID-19 được xác nhận mới ở Việt Nam.

Hình ảnh này bổ sung cho bản thảo nghiên cứu của lab dữ liệu AISDL vừa được đưa lên SocArXiv Preprints sáng sớm ngày hôm nay 18-3-2020, tại địa chỉ: https://osf.io/preprints/socarxiv/cfw8x/

Bản đồ đến hết 21-3-2020 (94 ca xác nhận):

Bản đồ đến hết 17-3-2020 (kết thúc với 66 ca xác nhận):

Tài liệu tham khảo:

La VP et al. (2020, March 18). Policy response, social media and science journalism for the sustainability of the public health system amid COVID-19 outbreak: The Vietnam lessons. SocArXiv;  DOI: 10.31235/osf.io/cfw8x.


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):