*Ghi chú: Đễ giữ kích thước bảng đủ gọn, chi tiết thông tin và URL được đưa vào Tài liệu tham khảo, đánh số cả dãy [4-15])

Trong quá trình tìm hiểu, cũng chưa thấy thư viện ở Việt Nam có lưu trữ sách.

Sơ bộ, sau hơn 4 tháng xuất bản, một số lượng các thư viện đã lưu trữ sách để phục vụ độc giả thuộc giới nghiên cứu, phần nhiều tại các trường đại học quốc tế. Điều đó có thể phần nào giải đáp câu hỏi về giá trị sử dụng sách trong thời đại ngự trị của ‘journal article’.

Bên cạnh đó, việc nhận thấy sách nằm trong các thư viện ĐH uy tín cũng có tác dụng mang lại ‘lợi tức tâm lý’ (psychic return) cho lao động nghiên cứu.

Tài liệu tham khảo:

[1] Vuong QH. (2019). Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude. Nature Human Behaviour, 3(10): 1034; doi:10.1038/s41562-019-0667-6. URL: https://www.nature.com/articles/s41562-019-0667-6.

[2] Vuong QH, La VP, Vuong TT, ..., Ho MT. (2018). An open database of productivity in Vietnam's social sciences and humanities for public use. Scientific Data, 5: 180188. doi:10.1038/sdata.2018.188. URL: https://www.nature.com/articles/sdata2018188.

[3] Vuong QH, Tran T. (2019). The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road. Warsaw, Poland: De Gruyter. doi:10.2478/9783110686081.

[4] NYU. (2020). New York University Library. New York, NY 10003, United States. https://bobcat.library.nyu.edu/permalink/f/ci13eu/nyu_aleph007494635.

[5] Field Museum. (2020). Field Museum of Natural History. Chicago, IL 60605 United States: https://fieldmuseumlibrary.on.worldcat.org/oclc/1126217069.

[6] Pamukkale University. (2019). Pamukkale Üniversitesi Merkez Kütüphanesi. Denizli, 20070 Turkey. http://tarama.pau.edu.tr/client/tr_TR/defaulttur/search/results? te=&rt=OCLC%7C%7C%7COCLC%7C%7C%7Cfalse&qu=ocm1129175498.

[7] University of Groningen Library. (2019). Rijksuniversiteit Groningen, Universiteitsbibliotheek. Groningen, 9712 CP Netherlands. https://rug.on.worldcat.org/search?queryString=bn%3A3110686082.

[8] The Royal Library of the Netherlands. (2019). Koninklijke Bibliotheek. Den Haag, 2595 BE Netherlands. https://kb.on.worldcat.org/search?queryString=bn%3A3110686082.

[9] Universiteit van Tilburg. (2019). Bibliotheek. Tilburg, 5037 AB Netherlands. https://tilburguniversity.on.worldcat.org/search?queryString=bn%3A9783110686081.

[10] Vancouver School of Theology Library. H.R. MacMillan Library. Vancouver, BC V6T 2E8 Canada.

[11] LIBRIS. (2020). National Library of Sweden. Stockholm, S-102 41 Sweden. http://libris.kb.se/bib/bnbj27nx8b22tvbz.

[12] Uppsala universitetsbibliotek. (2020). Digitala biblioteket. http://ezproxy.its.uu.se/login?url=https://www.degruyter.com/openurl?genre=book&isbn=9783110686081.

[13] Stockholms universitetsbibliotek. (2020). Library. http://link.sub.su.se/sfxsub?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_

date_threshold=1&rft.object_id=4100000009744885&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&.

[14] KTH Royal Institute of Technology (2020). Kungliga Tekniska högskolan. https://kth-primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/qra184/46KTH_ALMA_DS51171165260002456.

[15] Chalmers University of Technology (2020). Chalmers tekniska högskola. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=edsebk&AN=2283058&site=eds-live&scope=site&custid=s3911979&authtype=sso&group=main&profile=eds./

Hồ Mạnh Toàn, Trường đại học Phenikaa


*Bài viết "Sách vẫn còn giá trị sử dụng" của tác giả Hồ Mạnh Toàn được đăng tải lần đầu trên báo Kinh tế và Dự báo tại địa chỉ URL: https://kinhtevadubao.vn/sach-van-con-gia-tri-su-dung-3581.html