CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

[Lecture 1] Phân tích dữ liệu xã hội sử dụng BMF, MCMC và bayesvl với ngôn ngữ R: Bài giảng tổng quát

SSHPA (18-08-2021) — Bài giảng “Phân tích dữ liệu xã hội sử dụng BMF, MCMC và bayesvl với ngôn ngữ R” được NCS. Nguyễn Minh Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành, Trường Đại học Phenikaa) trình bày vào ngày 4-8-2021 tại tại Seminar Thống kê Ứng dụng T8.2021 do Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức [1].

Thông tin về buổi thuyết trình có thể xem tại: https://isr.phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/tin-tuc/tin-tuc/sub-tin-tuc/dai-dien-trung-tam-isr-thuyet-trinh-tai-seminar-do-viasm-to-chuc

Bài giảng cũng đã được đăng tải trên kênh YouTube của Seminar Thống kê Ứng dụng:

Bài giảng Phân tích dữ liệu xã hội sử dụng BMF, MCMC và bayesvl với ngôn ngữ R giới thiệu với độc giả phương pháp thống kê Bayesian, phần mềm bayesvl, và đặc biệt là phương pháp BMF (hay Bayesian Mindsponge Framework)—phương pháp riêng do Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành, Trường Đại học Phenikaa phát triển [2-7]. Phương pháp BMF là phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa cơ chế thông tin Mindsponge và chương trình bayesvl [8-10]. Phương pháp BMF đã được áp dụng trong một số nghiên cứu về tâm lý học hành vi [11,12].

Độc giả có thể truy cập file PDF của bài giảng tại OSF Preprints: https://osf.io/s9rq7

Tham khảo:

[1] Nguyen MH. (2021). Lecture 1: Phân Tích Dữ Liệu Xã Hội Sử Dụng BMF, MCMC Và Bayesvl Với Ngôn Ngữ R. OSF Preprints, DOI: 10.31219/osf.io/s9rq7

[2] Hoàng VQ, Phương LV, Trung T, Hoàng NM, Toàn HM. (2021). Bản hòa tấu dữ liệu xã hội. Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. ISBN: 978-604-308-549-5. Available at: https://books.google.com/books/?id=eBU5EAAAQBAJ

[3] La VP, Vuong QH. (2019). bayesvl: Visually learning the graphical structure of Bayesian networks and performing MCMC with ‘Stan’. The Comprehensive R Archive Network (CRAN). Available at: https://cran.rstudio.com/web/packages/bayesvl/index.html

[4] Vuong QH, La VP. (2019). BayesVL package for Bayesian statistical analyses in R. github. Available at: https://github.com/sshpa/bayesvl

[5] Vuong QH, La VP, Nguyen MH, Ho MT, Ho MT, Mantello P. (2020). Improving Bayesian statistics understanding in the age of Big Data with the bayesvl R package. Software Impacts, 4, 100016.

[6] Vuong QH, La VP, Nguyen MH, Ho MT, Tran T, Ho MT. (2020). Bayesian analysis for social data: A step-by-step protocol and interpretation. MethodsX, 7, 100924.

[7] Vuong QH, Ho TM, La VP. (2019). ‘Stargazing’ and p-hacking behaviours in social sciences: some insights from a developing country. European Science Editing, 45(2), 56-57.

[8] Nguyen MH, Le TT. (2021). Bayesian Mindsponge Framework. Scholarly Community Encyclopedia. Retrieved from: https://encyclopedia.pub/138

[9] Vuong QH. (2016). Global mindset as the integration of emerging socio-cultural values through mindsponge processes: A transition economy perspective. In J. Kuada (Ed.), Global Mindsets: Exploration and Perspectives (pp. 123-140). New York: Routledge

[10] Vuong QH, Napier NK. (2015). Acculturation and global mindsponge: An emerging market perspective. International Journal of Intercultural Relations, 49, 354-367. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2015.06.003

[11] Nguyen MH, Le TT, Nguyen HKT, Ho MT, Nguyen HTT, Vuong QH. (2021). Alice in Suicideland: Exploring the suicidal ideation mechanism through the sense of connectedness and help-seeking behaviors. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(7), 3681. https://doi.org/10.3390/ijerph18073681

[12] Vuong QH, Nguyen MH, Le TT. (2021). A Mindsponge-Based Investigation into the Psycho-Religious Mechanism Behind Suicide Attacks. Warsaw, Poland: De Gruyter. https://doi.org/10.2478/9788366675599 Online ISBN: 9788366675599


Bài liên quan:


Ý kiến bạn đọc (0):