CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: 7P model

Nhóm tác giả đến từ đại học RMIT và đại học New South Wales công bố nghiên cứu mới về lịch sử của hệ thống kế toán tại Việt Nam trên tạp chí Accounting History