CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Absorptive Capacity

Nghiên cứu mới về vai trò năng lực lõi của đội ngũ lãnh đạo trong phát triển tổ chức trên tạp chí Academy of Entrepreneurship Journal (Scopus-indexed).