CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: academic discussion

Hệ thống preprints, trang blog, mạng xã hội twitter... khiến cho trao đổi học thuật không còn chỉ gói gọn trên bề mặt các tạp chí truyền thống nữa. Điển hình và đang nóng chính là vụ tranh luận các kết quả lừng lẫy từ bộ dữ liệu “Seshat”.