CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: academic freedom

Tại các quốc gia châu Âu, các nhà khoa học và các trường đại học đang cảm thấy lo lắng vì sự tự do học thuật của họ có thể bị ảnh hưởng nặng nề.