CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Australian Business Deans Council (ABDC)

Tháng 9-2019 vừa qua, Hội đồng Australian Business Deans Council (ABDC) đã công bố Danh sách các tạp chí uy tín năm 2019 của ABDC. Đây là một nguồn tra cứu hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế hay kinh doanh, cho các nhà nghiên cứu.