CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Authorship

Sự chuyên môn hóa của công việc nghiên cứu, cũng như sự đa dạng của các loại bài nghiên cứu khác nhau yêu cầu các tạp chí, các nhà xuất bản cần có sự quy định và công nhận rõ ràng hơn về vai trò của các tác giả trong nghiên cứu
Quyền tác giả (authorship) là một vấn đề nhạy cảm trong khoa học. Một nhà khoa học cần có đóng góp như thế nào là để được có tên trong một công bố?