CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: Bayesian statistics

Giới thiệu bài giảng Phân tích dữ liệu xã hội sử dụng BMF, MCMC và bayesvl với ngôn ngữ R của NCS. Nguyễn Minh Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành, Trường Đại học Phenikaa).
Tác giả Hoàng Phương Hạnh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) giới thiệu chương trình Việt bayesvl, được xuất bản chính thức trên CRAN ngày 24/5/2019. Bài viết gốc được đăng trên báo Khoa học và Phát triển.
Thomas Bayes và nền móng cho sự phát triển của khoa học dữ liệu và xa hơn nữa.
Trong lượt bình duyệt cuối cùng Nhóm dữ liệu NVSS/SSHPA được Ban thư ký Hội nghị Triết học Thế giới XXIV (Bắc Kinh 2018) 24 thông báo chấp thuận bài nghiên cứu thứ hai, sau hơn 2 tháng “peer review”.
“Cultural additivity” and how the values and norms of Confucianism, Buddhism, and Taoism co-exist, interact, and influence Vietnamese society: a Bayesian analysis of long-standing folktales, using R and Stan.