CSDL NVSS: tác giả Việt nam có bài công bố khoa học Scopus, ISI, Nafosted

Tag: bayesvl

Giới thiệu bài giảng Phân tích dữ liệu xã hội sử dụng BMF, MCMC và bayesvl với ngôn ngữ R của NCS. Nguyễn Minh Hoàng (Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành, Trường Đại học Phenikaa).
Tác giả Hoàng Phương Hạnh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) giới thiệu chương trình Việt bayesvl, được xuất bản chính thức trên CRAN ngày 24/5/2019. Bài viết gốc được đăng trên báo Khoa học và Phát triển.